LOVE FOR SCAN-KAP 99 KLUBBEN

Revideret og godkendt på generalforsamlingen den 05. november 2023

§ 1. Klubbens navn
Klubbens navn er "Scan-kap 99 klubben" og adressen er den til enhver tid siddende formands.


§ 2. Klubbens formål

Klubben skal som specialklub under Dansk Sejlunion virke som klasseorganisation for Scan-kap 99 sejlere og som sådan arbejde for: 
· at styrke sammenholdet mellem Scan-kap 99 sejlerne. 
· at varetage Scan-kap 99 sejlernes interesser 
· at fremme klassens udbredelse 
· at sikre, at Scan-kap 99 bådene forbliver ensartede ved kontrol af klassereglerne. 
· løbende at udsende informationer til medlemmerne. 
· at tildele sejlnumre og føre fartøjsregister over samtlige Scan-kap 99 både, og udsende dette til medlemmerne. 
· at fremme interessen for både bane- og distancesejlads samt bevare bådens egenskaber som turbåd. 
· at sikre, at der afholdes et årligt Danmarksmesterskab.

 

§ 3. Medlemmer

 1. I klubben optages alle ejere af Scan-kap 99 både som aktive medlemmer. Samtlige medlemmer skal desuden være medlem af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub. Som passive medlemmer uden stemmeret, kan optages alle interesserede.

 2. Alle aktive medlemmer er forpligtet til at drage omsorg for, at deres båd har gyldigt målebrev, samt at båden i et og alt svarer til klassens regler.
 3. Ved grov overtrædelse af klubbens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Ved eksklusion mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til at deltage i klassens sejladser. Appelleres eksklusionen til en generalforsamling får appellen ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at sejle som standardbåd. Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig herom.

 4. Udmeldelse skal ske skriftlig. 

Dersom kontingentet ikke er betalt senest 1. februar, betragtes vedkommende som udmeldt. Ved salg af båd opgives navn og adresse på den nye ejer. 


§ 4. Kontingent 

Kontingentet for det følgende år fastsættes af den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Medlemmer, der udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion. 
Bestyrelsen skal senest på den ordinære generalforsamling aflægge regnskab for det foregående år. Regnskabet forelægges, forsynet med påtegning af revisorer, den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet bekendtgøres for medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 


§ 5. Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i oktober eller november måned og indkaldes skriftlig med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlinger kan afholdes uden- eller med delvist fysisk fremmøde, hvis det i indkaldelsen er angivet, hvorledes der er adgange til at deltage via telefon, videolink eller anden form for fjerndeltagelse.
Dagsorden, regnskab og evt. forslag om lovændringer skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen. Forslag og lovændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Årsregnskab 
 4. Fastsættelse af kontingent 
 5. Indkomne forslag 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
 8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant 
 9. Love og klassebestemmelser 
 10. Eventuelt 

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog kun een stemme pr. båd. 
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Dog kan et aktivt medlem højst medbringe 3 skriftlige fuldmagter. Såfremt eet medlem kræver det, sker afstemningen skriftlig. 
Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 af samtlige afgivne stemmer (Se i øvrigt § 10). 


§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer (dog kun een stemme pr. båd) skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at begæring er fremsat for bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. 
Indkaldelse og udsendelse af dagsorden foretages som beskrevet i § 5. 

§ 7. Bestyrelse

Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. 
Formanden er på valg hvert år, medens bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår 2. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
Klubben tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Formanden alene eller næstformanden + 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. 

§ 8. Klassemåler 

Bestyrelsen udpeger hvert år en klassemåler, som er kontaktperson vedrørende måletekniske spørgsmål.

§ 9. Revisorer 

Der skal på generalforsamlingen vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisor og suppleant vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges en revisor og i ulige år vælges en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 10. Ændring af love og klassebestemmelser 

En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset deltagerantallet. 
Ændringer i love og klassebestemmelser kan ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Andre spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig flertal. 

§ 11. Opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset, hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
En eventuel formue tilfalder Dansk Sejlunion i tilfælde af opløsning.